Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.11.2012 22:56 - ДОГОВОРЪТ
Автор: rennie Категория: Други   
Прочетен: 1400 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.05.2013 21:52


Виждали ли сте договор за ангария?  

Не вярвате, че може да има такъв? Има, има - модерен, актуален и действащ безотказно. Сключва се между Министерство на външните работи и фирми за преводи. Представлява типов (бланков) договор, съгласно чл. 1 на който "ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (МВнР) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (преводаческата фирма) приема, в съответствие с изискванията на настоящия договор, да извършва официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди на български език."

Разгледайте внимателно договора и се опитайте да намерите клаузи за срокове и начини на плащане. (подсказка: не се мъчете, няма такива) 

Договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/contract_for_translations.pdf

В интерес на истината, фирмите, сключили такъв договор, не работят безплатно- имат си клиенти, които им плащат, не чакат на псевдо-възложителя си. А как си намират клиентите? Като се рекламират, че са сключили договор с МВнР, разбира се. Защо министерството търпи да злоупотребяват с авторитета му? Защото от всеки превод на официален документ в държавната хазна влизат от 15 до 30 лв. - такса за т.нар. "заверка на подписа на преводача". Незаконно, разбира се. В Закона за държавните такси няма такса "заверка на подписа на преводача", но гражданите откъде да знаят? Ако попитате служителите в МВнР, ще ви отговорят учтиво, че таксата се събира по чл. 8 от Тарифа 3, което, меко казано, е некоректно. Интересно, че преди два месеца МВнР си призна в официално писмо до Министерски съвет, че "

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."
 

Цитатът е от писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г..   Сканиран оригинал на  писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

    Но не я прекратяват. Нещо повече, незаконната такса се събира не само у нас, а и по цял свят - в съответната валута. Става дума за милиони.

Аз гледам много позитивно на нещата. Вярвам, че скоро фиктивният договор ще бъде отменен (скоро, скоро - по нашенски скоро). От миналото лято водя диалог с институциите, засега все още не са вдянали, че договорът е правно недоразумение, но вярвам, че и това ще стане. И един ден ще можем да казваме с усмивка:  

Ето така изглеждаше договорът, преди да бъде отменен:*

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Д О Г О В О Р № ……. Днес, …… г., в гр. София, между Министерството на външните работи, със седалище […], представлявано от […],началник отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани” в дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи на Р България, определен с Заповед № […] да подписва договори за извършване на официални преводи на документи и други книжа от името на МВнР, наричано по-долу   ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна, фирма ….., регистрирана в Агенцията по вписванията с ЕИК: …., със седалище и адрес на управление: гр. …., жк. …, бл. .., ет. .., ап. .., GSM: …, тел:……, представлявано и управлявано от …. с ЕГН: …, наричано по-долу   ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:   Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, в съответствие с изискванията на настоящия договор, да извършва официални преводи на документи и други книжа от български на чужди езици, и от чужди на български език.   Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява контрол за законосъобразното легализиране, удостоверяване и оформяне на превежданите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и книжа, в съответствие с изискванията на чл.4, точка 1 от настоящия договор.   Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява и контролира оформянето на превода, проверява дали са налице всички необходими реквизити на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с изискванията на настоящия договор, без да носи отговорност за съдържанието на превода.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва следните изисквания:   1. Официални преводи на документи и други книжа се извършват само ако документите икнижата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверяванияи легализации съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа (Обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г., последно изм. ДВ, бр.103 от 25.12.1990 г.), Конвенцията за премахване на изискването залегализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ, бр.45 от 11.05.2001 г.) или разпоредбите на сключените от Р България договори за правна помощ, предвиждащи освобождаване на документите от легализация.   2. Преводите трябва да предават дословно вида, атрибутите и цялото съдържание на превеждания документ, без поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, като не седопуска наличие на елементи на национален флаг герб. Задължително се описва вида и се превежда пълното съдържание на всички допълнителни текстове, удостоверявания,заверки и легализации върху превежданите документи и книжа.   3. Преводите трябва да бъдат само в оригинал, отпечатани на принтер или електронна машина, на хартия формат А4, едноцветно отпечатани, като първата страница от преводае на фирмената бланка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички страници на превода трябва да бъдатномерирани, парафирани от преводача и поставен фирмения печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вкрая на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд езикследният текст: “ Подписаният/ата ......................................... удостоверявам верността наизвършения от мен превод от ............................. език на ............................... език наприложения документ ...................................... (описва се вида на документа и неговите атрибути - №, серия, дата, съдържащи се заверки и удостоверявания). Преводът се състоиот ............... стр. Преводач: ...............(подпис)”. Под подписа или след него се изписват трите имена на преводача и се подпечатва с фирмения печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Имената и подписа на преводача следва да бъдат непосредствено след края на текста без да се допуска да бъдат на отделна страница или да има празни полета;   4. Преводите следва да бъдат свързани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по неделим начин с надлежнозаверения и удостоверен преведен документ, и подпечатани с фирмения печат на мястото на свързване.   5. След декларацията на преводача да бъде предвидено място за полагане на стикера зазаверка и за залепване на необходимите държавни таксови марки.   Чл. 5   1. Преводите се извършват само от преводачи, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в специален списък, съгласуван и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е неразделна част от настоящия договор. Списъкът се оформя във вид на таблица, която съдържа пореден , трите имена на преводача, неговият ЕГН, работните езици и подписа на преводача.   2. За всеки преводач, посочен в списъка, се прилагат:   а/ оригинална декларация на преводача за неговата отговорност по НК за достоверносттана извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа. В декларацията трябва да се съдържат личните данни на лицето, адреса, вида и № на документа за езиково образование и/или квалификация, наименованието на фирмата, за която работи. В отделен абзац на същата декларация се изписва текста: “Декларирам, че извършваните от мен преводи ще подписвам по следния начин ........................”, като се полага и образец от подписа.;   б/ заверено копие от документа за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация;   3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да включва в списъка на своите преводачи и да възлага извършването на преводи само на дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци, с право на постоянно пребиваване в Република България, и притежават степен “владеене” на съответния чужд език. Степента “владеене” на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:   а/ заверено копие на диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4.50 ;   б/ втора специалност по съответния език от завършено висше образование ;   в/ заверено копие диплома за завършено висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика, и завършена с диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4.50.
  Дипломите от чужди университети се разглеждат само след легализация в МОМН;   г/ заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводача, с успех не по-нисък от много добър 4.50;
Дипломите от чужди училища се разглеждат само след легализация в МОМН;   д/ заверено копие диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50;   е/ заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва: - английски език – TOEFL; ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове; - Френски език – DELF (последно ниво), издаден от френските културни институти в чужбина; - Испански език – DELE SUPERIOR; - Немски език – ZMP, издаден от Гьоте Институт; За останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен “владеене” на съответния език по общо европейската езикова рамка отговарящ на ниво C2;   ж/ при представяне на диплома от чужденец, освен степента на „владеене” на съответния език, от и на който ще извършва официални преводи е необходимо да бъде представен и документ удостоверяващ владеенето на български език;   з/ При настъпили промени или разлики във фамилното име в дипломата с това в декларацията, в следствие на сключен граждански брак или развод, е необходимо да бъде предоставена нова декларация с името, с което лицето е регистрирано по лична карата и ще подписва направените от него преводи.   Чл. 6. При промяна в списъка (заличаване или добавяне на нови преводачи) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в 3-дневен срок преди промяната да влезе в сила, да съобщи писмено това на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съобщението трябва да бъде на фирмена бланка, с посочен номер и дата на сключения договор, като към него се приложи списък и документи за новите преводачи, съгласно изискванията на предходния член;   Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, ежегодно да представя в табличен вид актуализиран списък с работещите към фирмата преводачи, както и актуални образци от подписите им;   Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в 3-дневен срок от настъпване на събитието, да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промените в състоянието на фирмата (вид на дружеството, регистрации, начин на управление и представителство, седалище и адрес на управление), като предостави копия от документите, удостоверяващи тези факти. Същото задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при промяна на бланките и печата на фирмата;   Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разполага с оборудван офис, стационарен телефон, факс, компютри, принтери, интернет достъп и електронна поща; (влиза в сила от 1 юли 2013 г.)   Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначени на постоянен трудов договор поне двама служители с филологическо образование, като представи и необходимите доказателства за това. (влиза в сила от 1 юли 2013 г.)   Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има разработена система за контрол на качеството на предоставяните услуги по международните европейски стандарти EN 15038, като представи необходимите документи за това до 01.07.2013 г.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:   1. Да оказва методическо ръководство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно коректното извършване на преводите, както и да дава разяснения за изискванията и начина на оформяне на превежданите документи и книжа.   2. Своевременно и в разумни срокове да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез поставяне на съобщения на информационните табла в своето седалище и в Интернет-адреса на Министерството на външните работи, за предстоящите или настъпили нормативни промени относно изискванията за оформяне на превежданите документи и на преводите.   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ   Чл.13. При констатиране на извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводи, които неотговарят на изискванията на чл. 4 и чл.5 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати неговото действие, чрез писмено уведомление, изпратено с обратна разписка и известие за получаване на адреса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочен в този договор.   Чл.14. При констатиране на три случая на некоректно изпълнение на някоя клаузите на настоящия договор, се пристъпва към автоматично прекратяване на договорните отношения.   ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ   Чл.15. Настоящият договор се сключва за срок до 31 декември 2012 г. и влиза в сила от деня на подписването му. Действието му се продължава автоматично до 31 декември на всяка следваща година, ако една от договарящите страни не уведоми с писмено предизвестие другата за неговото прекратяване, не по-късно от 30 дни преди изтичането на посочения срок. Уведомлението се изпраща с обратна разписка и известие за получаване на адреса на всяка от страните, посочен в договора.   Чл. 16. Като неразделна част от настоящия договор се прилагат следните документи: 1. Актуално удостоверение издадено от Агенцията по вписванията в оригинал, като в предмета на дейност изрично е записано извършването на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност);   2. ЕИК номер ( Единен идентификационен код );   3. Декларация, с нотариална заверка на подписа, от едноличния търговец или от съдружниците в търговско дружество, че по смисъла на Търговския закон не са “свързани лица” с други лица, имащи вече сключени договори за извършване на официални преводи;   4. Образци от бланките и печатите на фирмата, с които ще се оформят извършваните преводи. На фирмената бланка трябва да бъде изписано пълното наименование на търговеца или дружеството, както то е вписано в търговския регистър. Не се допуска бланките да съдържат думите “легализация”, “легализиране на документи”, “легализирани преводи” или други подобни.   5. Списък на преводачите, работещи за фирмата – във вид на таблица, с електронно изписани имена, която съдържа пореден номер, трите имена на преводача, неговия ЕГН, работните езици и подписа на преводача.   6. Първоначален списък на преводачите и необходимите документи, съгласно изискванията на чл.5 от настоящия договор.
  Настоящият договор се сключва на основание чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа, и е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по него.   ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Източник:
* Към датата на публикуването му тук, този договор все още не е отменен. (бел. блогър) 

Що се отнася до основанието за сключването му , то е един стар вътрешно-министерски правилник от 1858 г., посл. изм. 1990 - преди повече от 22 години, когато в сила е била още старата конституция с прословутия член първи за ръководната роля на Партията. Нарича за Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. На него са посветени други постинги в този блог. Засега е достатъчно да сте информирани, че на 21.03.2013 г. МВнР призна в официално писмо до Министерски съвет, че "това е една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения".

 

 
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rennie
Категория: Бизнес
Прочетен: 248471
Постинги: 220
Коментари: 12
Гласове: 83
Архив
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930